Logotyp Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

O Zespole Interdyscyplinarnym

Procedura
„Niebieskie Karty”

Vademecum
profesjonalisty

Instytucje i organizacje
udzielające wsparcia

Skład
Zespołu Interdyscyplinarnego

Kontakt

Do góry

O Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Od końca 2011 r. na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (ZI), powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1657/2011 z dnia 25 października 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu (dostępny poniżej) oraz rodzaj instytucji, które reprezentują poszczególni członkowie.

Siedziba ZI mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel.: 22 487-13-42.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną dla ZI.

Głównym zadaniem ZI, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy Bemowo. Powyższe działania realizowane są poprzez:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy realizuje swoje zadania w oparciu o:

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura ma charakter interwencyjno-pomocowy. Uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób wskazanych jako doznające przemocy, osób wskazanych jako podejrzane o jej stosowanie, a także świadków. Ponadto wyszczególnia się formy przemocy oraz jej skutki, a także opis zaistniałej sytuacji. Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę – B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia Procedury „Niebieskie Karty” są:

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy. Nadrzędnym celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie. Instytucja, która wszczyna procedurę w ciągu 7 dni przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę A” do ZI. W indywidualnych przypadkach, działając na rzecz pomocy konkretnej rodzinie ZI powołuje Grupę Roboczą, tj. zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej wchodzi zazwyczaj pracownik socjalny, dzielnicowy, a także pedagog/wychowawca, kurator sądowy oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz monitorują jego realizację.

Czynności wykonywane przez Zespół/Grupę Roboczą w ramach procedury

WAŻNE!

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”

 1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36, 01-198 Warszawa
  Komisariat Policji Warszawa Bemowo, ul. Raginisa 4, 01-317 Warszawa
  dzielnicowi: ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa,
 3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy – Dzielnicowy Zespół Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
 4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym)
 5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie zdrowia (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.), bez konieczności wykonywania obdukcji

Formularze „Niebieskich kart”

Zdjęcie autorstwa SHVETS production z Pexels

Instytucje i organizacje udzielające wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo

Image by 14995841 from Pixabay

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Przedstawiciele jednostek pomocy społecznej

 1. Izabela Zwierz – Przewodnicząca ZI
 2. Ewa Bachanek – Znamierowska – członek ZI
 3. Agnieszka Celska – członek ZI
 4. Urszula Popławska-Sitarek – członek ZI
 5. Katarzyna Hałuszczak – członek ZI
 6. Olga Popiołek – członek ZI
 7. Jarosław Serdakowski – członek ZI

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 1. Piotr Kobierski – członek ZI
 2. Ilona Stelmach – członek ZI
 3. Mariusz Szafran – członek ZI

Przedstawiciel Policji

 1. Jakub Słobodzin – członek ZI

Przedstawiciel ochrony zdrowia

 1. Agnieszka Wawrzyniak – członek ZI

Przedstawiciel KRPA – Dzielnicowy Zespół Bemowo

 1. Paweł Parafiniuk – członek ZI

Przedstawiciele oświaty

 1. Grażyna Dudzińska – członek ZI
 2. Beata Kaczyńska – członek ZI

Przedstawiciel organizacji pozarządowych

 1. Paula Klemińska – członek ZI

Kurator sądowy

 1. Anna Księżniak – członek ZI
 2. Sylwia Nagórka – członek ZI
 3. Aleksandra Podmiotko – członek ZI

Prokurator

 1. Kamil Kruszewski – członek ZI

Vademecum profesjonalisty
Informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo

Publikacja została opracowana przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i wydana przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wstęp

Oddajemy w Państwa ręce VADEMECUM PROFESJONALISTY, informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo, mający na celu przybliżenie tematyki związanej z rozpoznawaniem zjawiska przemocy w rodzinie oraz opisujący system interwencji i pomocy w sytuacjach przemocy w rodzinie w ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty”.

Znajdziecie tu Państwo informacje o tym, w jaki sposób diagnozujemy zjawisko przemocy, jakie są charakterystyczne cechy osób doznających i stosujących przemoc, w tym jaka jest sytuacja dziecka w rodzinie dotkniętej przemocą oraz jakie są typowe symptomy dziecka krzywdzonego. Znajdziecie tu Państwo również informacje, jak przeprowadzić pierwszą rozmowę z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, a także w jaki sposób przebiega realizacja procedury „Niebieskie Karty” w Naszej Dzielnicy.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom przygotowaliśmy także bazę placówek świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc. Pragniemy, aby uzyskali Państwo jak największą wiedzę na temat zjawiska przemocy oraz interwencji w ramach procedury „Niebieskie Karty” i w oparciu o uzyskaną wiedzę mogli zapewnić niezbędną pomoc Waszym podopiecznym.

***

Niniejsza publikacja wydana została w ramach Bemowskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy ”Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to Kto?„, realizowanej przez Urząd Dzielnicy Bemowo oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wierzymy, że promowane w ramach Kampanii hasło „Widzisz? Reaguj!” będzie przyświecać nam wszystkim nie tylko podczas wykonywania obowiązków służbowych, ale także w codziennych sytuacjach.

Realizatorzy Kampanii
Widzisz? Reaguj! Jeśli nie Ty, to kto?

Ciąg dalszy tekstu w publikacji poniżej.

Strona internetowa Bemowskiej Kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy. Widzisz? Reaguj!: http://opsbemowo.waw.pl/widzisz_reaguj

Okładka publikacji Vademekum profesjonalisty - Informator dla służb realizujących działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w Dzielnicy Bemowo
(PDF, 2 534 KB)

Ważne informacje i publikacje

 1. Oferta pomocy Miasta Stołecznego Warszawy: https://wsparcie.um.warszawa.pl/gdzie-znalezc-pomoc-2
 2. Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie – PL (PDF, 421 KB)
 3. Charter of rights of a person affected by domestic violence – ENG (PDF, 1 317 KB)
 4. Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия – RUS (PDF, 1 325 KB)
 5. Karta Informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie (PDF, 365 KB)
 6. Informator dla profesjonalistów. Wybrane interpretacje przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PDF, 2 534 KB)

Kontakt

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa

Sekretariat Zespołu Interdyscyplinarnego
tel.: 22 487-13-42
e-mail: zesp.interdyscyplinarny@opsbemowo.waw.pl

Konsultanci:
tel.: 22 487-13-13, 22 487-13-41, 22 487-13-43