Szanowni Państwo

W związku z obowiązującą w kraju sytuacją epidemiologiczną, informuję że, zostaje zmieniony do odwołania tryb pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Zespołu pod numerem telefonu 22 4871341 bądź 22 4871342.
Dodatkowo można przesyłać pytania na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Od końca 2011 r.  na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy  nr 1657/2011 z dnia 25 października 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu (odsyłacz do Składu ZI) oraz rodzaj instytucji, które reprezentują poszczególni członkowie.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel: 22 487 13 42.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną dla Zespołu.

Głównym zadaniem Zespołu, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w  zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy. Powyższe działania realizowane są poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura ma charakter interwencyjno – pomocowy. Uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób wskazanych jako doznające przemocy, osób wskazanych jako podejrzane o jej stosowanie, a także świadków. Ponadto wyszczególnia się formy przemocy oraz jej skutki, a także opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia Procedury Niebieskie Karty są:

 • jednostki pomocy społecznej,
 • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policja,
 • placówki oświaty
 • placówki ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy. Nadrzędnym celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę w ciągu 7 dni przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W indywidualnych przypadkach, działając na rzecz pomocy konkretnej rodzinie Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupę Roboczą, tj. zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.

W skład grupy roboczej wchodzi zazwyczaj pracownik socjalny, dzielnicowy, a także pedagog/wychowawca, kurator sądowy oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz monitorują jego realizację.

Czynności wykonywane przez Zespół/Grupę Roboczą w ramach procedury:

 • na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej zaprasza się osobę, wskazaną jako dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej diagnozy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”
 • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej,
 • członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”
 • Zespół Interdyscyplinarny lub Grupa Robocza podejmują decyzję o częstotliwości wizyt funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, wskazanej jako dotknięta przemocą w rodzinie,
 • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

WAŻNE!:

 • Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie nadużywa alkoholu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej kierują ją do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Bemowo
 • Jeżeli członkowie Grupy Roboczej dostrzegają nieprawidłowości w sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka kierują stosowne pisma do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”: 

 1. 1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36 , 01- 198 Warszawa,
      Komisariat Policji Warszawa Bemowo,  ul. Raginisa 4, 01-317 Warszawa
      /dzielnicowi/ ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
 2. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Rozłogi 10, 01 – 310 Warszawa,
 3. 3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy-Dzielnicowy Zespół Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01 - 310 Warszawa
 4. 4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
 5. 5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie   
      zdrowia
  (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA LOKALNIE:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 20
  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, tel. 22 666 17 74
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa, tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49
 • SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Coopera 5, 01-315 Warszawa, tel. 22 163 70 46
 • Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta”
  ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa, tel. 792 506 070, 517 847 016, 606 305 435
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola
  ul. Ciołka 14, 01-443 Warszawa, tel. 22 42 02 600

Instytucje i organizacje udzielające pomocy na terenie m.st. Warszawy – stan na 2019r.

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Obowiązujące akty prawne 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Skład Zespołu

 Przedstawiciele jednostek pomocy społecznej:

 • Ewa Bachanek – Znamierowska
 • Agnieszka Celska
 • Bogumiła Doleszczak
 • Katarzyna Hałuszczak
 • Olga Popiołek
 • Jarosław Serdakowski
 • Izabela Zwierz

Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

 • Piotr Kobierski
 • Mariusz Szafran
 • Ilona Stelmach

Przedstawiciel Policji:

 • Jarosław Kwiatek

Przedstawiciel ochrony zdrowia:

 • Agnieszka Wawrzyniak

Przedstawiciel KRPA – Dzielnicowy Zespół Bemowo:

 • Paweł Parafiniuk

Przedstawiciele oświaty:

 • Grażyna Dudzińska
 • Beata Kaczyńska

Przedstawiciel organizacji pozarządowych:

 • Paula Klemińska

Kurator sądowy:

 • Anna Księżniak
 • Sylwia Nagórka
 • Aleksandra Podmiotko

Prokurator:

 • Kamil Kruszewski