ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY

Od końca 2011 r.  na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, powołany Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy  nr 1657/2011 z dnia 25 października 2011 r., w którym określony jest skład osobowy Zespołu (odsyłacz do Składu ZI) oraz rodzaj instytucji, które reprezentują poszczególni członkowie.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa, tel: 22 487 13 42.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy zapewnia obsługę organizacyjno – techniczną dla Zespołu.

Głównym zadaniem Zespołu, w myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w  zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Dzielnicy. Powyższe działania realizowane są poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Procedura „Niebieskie Karty”

Procedura ma charakter interwencyjno – pomocowy. Uruchamia się ją w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie poprzez wypełnienie „Niebieskiej Karty – A”, w której wpisuje się m.in. dane osób wskazanych jako doznające przemocy, osób wskazanych jako podejrzane o jej stosowanie, a także świadków. Ponadto wyszczególnia się formy przemocy oraz jej skutki, a także opis zaistniałej sytuacji.  Osoba pokrzywdzona lub jej opiekun otrzymuje „Niebieską Kartę - B”, zawierającą informację o przysługujących prawach i instytucjach udzielających pomocy.

Podmiotami uprawnionymi do wszczęcia Procedury Niebieskie Karty są:

 • jednostki pomocy społecznej,
 • gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policja,
 • placówki oświaty
 • placówki ochrony zdrowia.

Procedura „Niebieskie Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy. Nadrzędnym celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczyna procedurę w ciągu 7 dni przesyła wypełnioną „Niebieską Kartę - A”   do Zespołu Interdyscyplinarnego. 

W indywidualnych przypadkach, działając na rzecz pomocy konkretnej rodzinie Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupę Roboczą, tj. zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną.

W skład grupy roboczej wchodzi zazwyczaj pracownik socjalny, dzielnicowy, a także pedagog/wychowawca, kurator sądowy oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Przedstawiciele grupy roboczej spotykają się zarówno z osobami doznającymi przemocy jak i stosującymi przemoc i we współpracy z rodziną opracowują plan pomocy oraz monitorują jego realizację.

Czynności wykonywane przez Zespół/Grupę Roboczą w ramach procedury:

 • na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej zaprasza się osobę, wskazaną jako dotknięta przemocą w rodzinie, przy czym należy podkreślić, iż nie dotyczy to dzieci,
 • członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej, w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonują pogłębionej diagnozy sytuacji rodziny, ustalają indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”
 • przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego wzywa osobę, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej,
 • członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, wypełniają formularz „Niebieska Karta – D”
 • Zespół Interdyscyplinarny lub Grupa Robocza podejmują decyzję o częstotliwości wizyt funkcjonariusza Policji, sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, wskazanej jako dotknięta przemocą w rodzinie,
 • wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

WAŻNE!:

 • Jeżeli osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie nadużywa alkoholu, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej kierują ją do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Bemowo
 • Jeżeli członkowie Grupy Roboczej dostrzegają nieprawidłowości w sytuacji opiekuńczo - wychowawczej dziecka kierują stosowne pisma do Sądu Rodzinnego i Nieletnich

Osoby i rodziny dotknięte problemem przemocy ze strony najbliższych zapraszamy do kontaktu z instytucjami, które są uprawnione zarówno do udzielenia niezbędnej informacji i pomocy jak również mają prawo do uruchomienia procedury „Niebieskie Karty”, dzięki której możecie Państwo otrzymać wszechstronną, interdyscyplinarną pomoc.

 Instytucje uprawnione do pomocy w ramach procedury „Niebieska Karta”: 

 1. 1. Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV, ul. Żytnia 36 , 01- 198 Warszawa,
      Komisariat Policji Warszawa Bemowo,  ul. Raginisa 4, 01-317 Warszawa
      /dzielnicowi/ ul. Pirenejska 3a, 01-493 Warszawa
 2. 2. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy, ul. Rozłogi 10, 01 – 310 Warszawa,
 3. 3. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy-Dzielnicowy Zespół Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01 - 310 Warszawa
 4. 4. Placówki oświatowe na terenie Dzielnicy (w przypadku, gdy przemocy doświadcza dziecko w wieku szkolnym lub przedszkolnym).
 5. 5. Placówki ochrony zdrowia (w przypadku gdy osoba pokrzywdzona korzysta z pomocy medycznej może oczekiwać zarówno założenia „Niebieskiej Karty” jak również bezpłatnego wydania zaświadczenia o stanie   
      zdrowia
  (wzór określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010), bez konieczności wykonywania obdukcji.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE WSPARCIA LOKALNIE:

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 20
  ul. Powstańców Śląskich 17, 01-381 Warszawa, tel. 22 666 17 74
 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  ul. Pełczyńskiego 28E, 01-471 Warszawa, tel. 22 664 13 42, 22 664 08 49
 • SZPZLO Warszawa Bemowo – Włochy Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ul. Coopera 5, 01-315 Warszawa, tel. 22 163 70 46
 • Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Reduta”
  ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa, tel. 792 506 070, 517 847 016, 606 305 435
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa Wola
  ul. Ciołka 14, 01-443 Warszawa, tel. 22 42 02 600

Instytucje i organizacje udzielające pomocy na terenie m.st. Warszawy – stan na 2019r.

http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/przeciwdzialanie-przemocy/gdzie-znalezc-pomoc

Poradniki przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykowane osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Obowiązujące akty prawne 

Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy        

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej:

1.

Bachanek-Znamierowska Ewa

Członek ZI

2.

Celska Agnieszka,

Członek ZI

3.

Doleszczak Bogumiła

Członek ZI

4.

Hałuszczak Katarzyna

Członek ZI

5.

Serdakowski Jarosław

Członek ZI

6.

Trzeszczkowska Magdalena

Członek ZI

7.

Zwierz Izabela

Przewodniczący ZI

Przedstawiciele Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:

8.

Kobierski Piotr

Członek ZI

Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

9.

Łukaszewski Bartosz

Członek ZI

Przedstawiciel Policji:

10.

Kwiatek Jarosław

Z-ca Przewodniczącego ZI

Przedstawiciele Oświaty:

11.

Dudzińska Grażyna

Członek ZI

12.

Kaczyńska Beata

Członek ZI

 Przedstawiciel ochrony zdrowia:

13.

Wawrzyniak Agnieszka

Członek ZI

Przedstawiciel organizacji pozarządowych:

14.

Klemińska Paula

Członek ZI

Kurator sądowy:

15.

Księżniak Anna

Członek ZI

16 Katarzyna Niewieczerzał

Członek ZI

Prokurator

17.

Kowalak Aleksandra

Członek ZI