Miasto Stołeczne Warszawa
w partnerstwie realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt. „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”

Celem projektu jest przetestowanie i wdrożenie kompleksowego i zindywidualizowanego modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz ich rodzin/opiekunów/otoczenia.

Dofinansowanie projektu z UE: 8 658 150,60 zł

Znak Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Znak barw RPZnak UE
www.mapadotacji.gov.pl

TYTUŁ PROJEKTU:
„Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”

RAMY CZASOWE PROJEKTU: 1.09.2019 r. – 31.08.2022 r.
Rekrutacja do Projektu prowadzona jest w trybie ciągłym.

ADRESACI PROJEKTU:
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, inną niepełnosprawnością sprzężoną z niepełnosprawnością intelektualną i członkowie ich rodzin.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU I DOSTĘPNE FORMY WSPARCIA:
Projekt jest realizowany przez Urząd m.st. Warszawy w partnerstwie z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”. Jego celem jest kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim) i członków ich rodzin, a także budowanie wokół nich wspierającej społeczności poprzez inicjowanie i organizowanie działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym. Działania w Projekcie realizowane są także we współpracy z publicznymi i niepublicznymi podmiotami z obszaru Dzielnicy Bemowo i m.st. Warszawy.

W ramach Projektu dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny mogą bezpłatnie skorzystać min. z:

  • pomocy psychologa, prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i innych specjalistów (w zależności od potrzeb),
  • wsparcia asystenta rodziny,
  • udziału w grupie wsparcia dla rodziców/opiekunów z równoległymi zajęciami terapeutycznymi dla osób z niepełnosprawnością,
  • wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością w miejscu zamieszkania,
  • pomocy doradcy zawodowego i trenera pracy w zatrudnieniu,
  • pomocy prawno-finansowej w zakresie zabezpieczenia przyszłości osoby z niepełnosprawnością.

Ponadto istnieje możliwość uzyskania (odpłatnie):

  • pomocy interwencyjno-wytchnieniowej dla rodzin w formie: całodobowego pobytu osoby z niepełnosprawnością intelektualną w mieszkaniu interwencyjno-wytchnieniowym lub w mieszkaniu wspomaganym.

Szczegółowe informacje nt. udziału w Projekcie można uzyskać w Punkcie Informacyjno-Koordynacyjnym dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI):

Dodatkowo dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z ich otoczenia (mieszkańcy Dzielnicy Bemowo) mogą skorzystać ze spotkań Klubu Integracyjnego „Coffee Time” (spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godz. 15:00 – 17:00 w siedzibie OPS Dzielnicy Bemowo przy ul. Rozłogi 10). W ramach spotkań można porozmawiać na ciekawe tematy, wymienić się doświadczeniami, poznać ciekawe osoby i miejsca. Bliższe informacje nt. spotkań Klubu można uzyskać pod nr tel. 723 249 245.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Znaki m.st. WarszawaZnak Warszawskiego Centrum Wsparcia Rodziny Znak Stowarzyszenia Otwarte Drzwi