Świadczenia udzielane są na wniosek: osoby zainteresowanej, jej ustawowego przedstawiciela bądź innej osoby - za zgodą osoby potrzebującej pomocy lub jej przedstawiciela ustawowego po zgłoszeniu się osobistym do tut. OPS lub nawiązaniu kontaktu telefonicznego (sporządzany jest wówczas protokół) lub złożeniu wniosku drogą elektroniczną bądź pocztową.

Pomoc społeczna może też być udzielona z urzędu, ale po uzyskaniu zgody osoby potrzebującej pomocy. Podstawą przyznania świadczenia jest wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc przeprowadzony przez pracownika socjalnego w terminie 14 dni roboczych od dnia wpływu wniosku, a w sprawach niecierpiących zwłoki w terminie 2 dni.

 

Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenie, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:

  1. dowód osobisty,
  2. orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia w przypadku osób, które uzyskały takie orzeczenie przed 31 sierpnia 1997 roku, lub po tej dacie - decyzja organu rentowego przyznająca świadczenie z ubezpieczenia społecznego albo zaświadczenie o niepełnosprawności, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  3. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  4. dowód otrzymywania emerytury lub renty, zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu przez dziecko nauki, oświadczenie o stanie majątkowym,
  5. decyzja urzędu pracy o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną.

W zależności od sytuacji pracownik socjalny może poprosić o inne niezbędne dokumenty do rozpatrzenia wniosku.

 

Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydawane są w formie pisemnej
w terminach zgodnych z k.p.a.

Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje klientowi prawo odwołania do organu wyższej instancji - za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej.