Praca socjalna w rozumieniu art. 45 ustawy o pomocy społecznej oznacza działania podejmowane na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

  1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
    i samodzielności życiowej;
  2. z grupami osób o określonych rodzajach trudności;
  3. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań
    instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.


Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny,
który jest zawierany z osobą lub rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej w celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu jej problemów.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.