Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych mogą otrzymać wsparcie asystenta rodziny.

Celem pracy asystenta rodziny jest poprawa sytuacji życiowej rodzin, w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowywaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich.

Asystent rodziny  pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych, w tym rodziny wspierającej, której zadaniem jest:

 • pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka;
 • pomoc rodzinie w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • pomoc rodzinie w kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka
Zadania asystenta rodzinnego

 • pomoc we wzmacnianiu i wzbudzeniu motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji celów,
 • pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych i zdrowotnych rodziny,
 • wspieranie w rozwiązaniu dominujących problemów psychologicznych u członków rodziny,
 • pomoc w stworzeniu warunków do wzrostu umiejętności wychowawczych rodziców i rozwiązywania podstawowych problemów opiekuńczo-wychowawcze,
 • pomoc w tworzeniu warunków do wzrostu umiejętności społecznych i aktywności społecznej rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia poziomu wykształcenia członków rodziny,
 • motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych dorosłych członków rodziny oraz ich aktywności zawodowej (poszukiwanie i podejmowanie pracy zarobkowej).
 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę

Praca z rodziną może być prowadzona również w sytuacji czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną, wówczas  rolą asystenta rodziny jest działanie na rzecz  powrotu dzieci do rodziny.