Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenia Dyrektora Ośrodka

Rekrutacje na stanowiska pracownicze
Pracownik Socjalny – etat

Trwa przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Pracownik Socjalny

Zadania

 • rozpoznawanie i ustalanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej w rejonie działania, w tym w rodzinach pochodzących z Ukrainy;
 • przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rejonie działania dla celów pomocy społecznej oraz innych, wynikających z przepisów obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie wniosków wraz z przewidzianą przepisami prawa dokumentacją dot. danego świadczenia;
 • opracowywanie indywidualnych planów pomocy;
 • opracowywanie uzasadnień decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej;
 • wnioskowanie w zakresie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom wymienionym w Ustawie o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;
 • udzielanie pomocy w zakresie pracy socjalnej oraz opracowywanie wniosków dot. pracy socjalnej w rejonie działania;
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej mającej na celu zapobieganie stanom powodującym konieczność udzielenia pomocy społecznej;
 • organizowanie i rozwijanie form pomocy społecznej dla osób zamieszkałych w rejonie działania oraz współdziałanie w tym zakresie z różnego typu instytucjami, organizacjami społecznymi i grupami samopomocowymi;
 • monitoring sytuacji rodzin w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie;
 • uczestnictwo oraz koordynacja pracy grup roboczych powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • przygotowywanie i przedkładanie do akceptacji Kierownikowi Działu pism kierowanych poza OPS Bemowo;
 • dyżury w punkcie obsługi klienta;
 • współpraca z innymi pracownikami OPS Bemowo w celu realizacji powierzonych zadań;
 • reprezentowanie OPS Bemowo przed innymi instytucjami w ramach wykonywanych obowiązków służbowych;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji z realizowanych zadań.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530);
 • Wykształcenie wyższe minimum I stopnia kierunkowe uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego;
 • nieposzlakowana opinia;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie wyższe II stopnia;
 • specjalizacja I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny;
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ochrony zdrowia psychicznego, promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności pożytku publicznego, przepisów o ochronie danych osobowych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
 • odpowiedzialność;
 • odporność na stres;
 • wysoka kultura osobista;
 • dobra organizacja pracy.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 1 etatu.
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim i poza nim w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (m.in. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS Bemowo). Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.
 • Praca przy komputerze i obsługa urządzeń biurowych.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”;
 • W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez OPS Bemowo prosimy o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez OPS Bemowo przez okres najbliższych 6 miesięcy. Oświadczenie, o którym mowa powyżej może być sformułowane w następujący sposób: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb kolejnych naborów prowadzonych przez OPS Bemowo przez okres najbliższych 6 miesięcy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.”;
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w OPS Bemowo (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Pracownik Socjalny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)

Inspektor ds. finansowo-księgowych w Zespole Finansowo-Księgowym – 1 etat

Data publikacji: 06.06.2023
Trwa przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. finansowo-księgowych w Zespole Finansowo-Księgowym

Zadania

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów,
 • dekretacja dokumentów zgodnie z przepisami oraz według zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • bieżące, terminowe i prawidłowe księgowanie w systemie finansowo-księgowym operacji księgowych i zdarzeń gospodarczych
 • stosowanie właściwego obiegu dokumentów,
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia i amortyzacji,
 • księgowanie naliczonych odpłatności od podopiecznych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz monitorowanie terminowości wpłat,
 • prowadzenie niezbędnych raportów, analiz i sprawozdań wydatków pod względem wykonania zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530),
 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej 2-letni staż pracy,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenia w pracy w księgowości,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie wyższe I stopnia w zakresie rachunkowości, ekonomii, zarządzania.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony.
 • Praca na stanowisku będzie wiązać się z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.
 • Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 • Podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530).
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających min. 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających min. 2-letni staż pracy.
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 • Podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 16.06.2023 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Inspektor ds. finansowo-księgowych”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 16.06.2023 r. do godz. 16:00.

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)

Inspektor ds. finansowo-księgowych w Zespole Finansowo-Księgowym – 1 etat

Data publikacji: 18.05.2023
Postępowanie nierozstrzygnięte


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. finansowo-księgowych w Zespole Finansowo-Księgowym

Zadania

 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów,
 • dekretacja dokumentów zgodnie z przepisami oraz według zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • bieżące, terminowe i prawidłowe księgowanie w systemie finansowo-księgowym operacji księgowych i zdarzeń gospodarczych
 • stosowanie właściwego obiegu dokumentów,
 • ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia, naliczanie umorzenia i amortyzacji,
 • księgowanie naliczonych odpłatności od podopiecznych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych oraz monitorowanie terminowości wpłat,
 • prowadzenie niezbędnych raportów, analiz i sprawozdań wydatków pod względem wykonania zadań i paragrafów klasyfikacji budżetowej,
 • wprowadzanie danych do CRU,
 • wykonywanie innych czynności wspomagających pracę działu finansowo księgowego.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530),
 • wykształcenie minimum średnie,
 • co najmniej 2-letni staż pracy,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenia w pracy w księgowości,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie wyższe I stopnia w zakresie rachunkowości, ekonomii, zarządzania.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas określony.
 • Praca na stanowisku będzie wiązać się z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych.
 • Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • Podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.
 • Podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2022 poz. 530).
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających min. 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających min. 2-letni staż pracy.
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 • Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 • Podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 29.05.2023 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Inspektor ds. finansowo-księgowych”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 29.05.2023 r. do godz. 16:00.

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)


Data: 2023-06-07

W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. finansowo-księgowych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy nie została wyłoniona żadna osoba do zatrudnienia, nabór nierozstrzygnięty ze względu na brak ofert.

Rekrutacje wolontariuszy

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz działać dla innych to zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami dla kandydatów na wolontariuszy. Klikając w ogłoszenie Twoja przeglądarka przekieruje Cię do strony ochotnicy.waw.pl skąd będziesz możesz dokończyć swoje zgłoszenie. Możesz też zadzwonić do mnie bezpośrednio 512-698-711 lub skontaktować się przez stronę https://www.facebook.com/WolontariatBemowo

Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy osobom starszym. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy dzieciom i młodzieży w nauce. – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy uchodźcom z Ukrainy. Program „Bemowo dla Ukrainy” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl
Nabór na kandydatów na opiekuna prawnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na opiekunów prawnych dla osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zadania

 • zarządzenie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.),
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • sporządzenia sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 • nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
 • zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Bemowo.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki/kurateli,
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaburzeń otępiennych wieku podeszłego,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Warszawy, w szczególności w dzielnicy Bemowo,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

Podstawa prawna art. 145 – 184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd, które może być wypłacane okresowo lub w formie jednorazowej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, listu motywacyjny i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Procedura postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja ciągła. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Opiekun prawny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.

Zamówienia realizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok – wersja nr 1
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok – wersja nr 2


IOD.26.1.1.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

Data publikacji: 12.04.2023

Znak sprawy: IOD.26.1.1.2023.SJ
Identyfikator postępowania: ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Okres realizacji zamówienia: 2 maja – 29 grudnia 2023 r.


Data publikacji: 20.04.2023


Data publikacji: 21.04.2023


Data publikacji: 04.05.2023

Zamówienia wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Brak aktualnie prowadzonych postępowań.

Archiwum zamówień realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Archiwum przechowuje zakończone zamówienia zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, publikowane od 2020 roku.

Rok 2023

Brak aktualnie prowadzonych postępowań.

Rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 1
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 2


IOD.26.1.5.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

Data publikacji: 20.12.2022

Identyfikator postępowania: 771e8b54-d4ba-4410-83b6-62286fd9b47e

IOD.26.1.4.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

Data publikacji: 01.12.2022

Identyfikator postępowania: 07e421ae-bc72-4ddc-b3ed-2b9bd4ce777c

IOD.26.1.3.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON

Data publikacji: 29.11.2022

Identyfikator postępowania: eab40394-7bb4-4a25-b5dc-8f086680d301

IOD.26.1.2.2022 Roboty naprawcze w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

Data publikacji: 20.07.2022

Identyfikator postępowania: d9940c5b-d952-478d-be30-8bd7597493a1
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00268572/01

IOD.26.1.1.2022 Roboty naprawcze szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

Data publikacji: 28.06.2022

Identyfikator postępowania: 6bdfdbab-3543-4ed0-ae07-723c44769082
Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00226718/01

Rok 2021
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP II

Data publikacji: 31.08.2021

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” –  ETAP II zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

ID postępowania: 6bca6a9-b8e0-405b-b2d9-4a148f2b881e

Rok 2020
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 04.09.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r., godz. 10:00

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 29.07.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2020 r., godz. 10:00.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 09.07.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2020 r., godz. 10:00.