Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10, realizując projekt „Odpowiedzialni Rodzice” w ramach Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 "Aktywizacja społeczno–zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie świadczenie przez edukatora prozdrowotnego usług polegających na wspieraniu rodzin uczestników projektu „Odpowiedzialni Rodzice” w zakresie dbania o zdrowie i higienę, zmianę wizerunku oraz nabywanie przez nich właściwych nawyków zdrowotnych.