Zadania Ośrodka

Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st Warszawy określa Statut będący- Złącznikiem Nr 1 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 roku w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 74, poz. 2706 ze zm.) zmieniony w części uchwałą Nr LXXXIII/2122/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. dnia 25 czerwca 2014, poz. 6139)

Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie i zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, które własnym staraniem nie s w stanie pokona trudności życiowych oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Działania Ośrodka powinny w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielniania si osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, jak równie zapobiega powstawaniu nowych problemów społecznych rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej.

Ośrodek realizuje zadania własne obejmujące w szczególności:

 • Koordynacja realizacji gminnej strategii rozwiazywania problemów społecznych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 • Rozpoznawanie problemów społecznych na terenie obszaru swojego działania,
 • Przyznawanie pomocy finansowej i pomocy w naturze,
 • Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
 • Prowadzenie ośrodków wsparcia,
 • Sprawianie pogrzebów,
 • Pracę socjalna,
 • Dożywianie dzieci,

Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania, wynikające z rozeznania potrzeb, a w szczególności: udziela mieszkańcom dzielnicy informacji o przysługujących im uprawnieniach z zakresu pomocy społecznej,

 • Organizuje i prowadzi specjalistyczne poradnictwo,
 • Udziela pomocy w integracji ze środowiskiem lokalnym osobom opuszczającym zakłady karne, niektóre rodzaje placówek opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, zakłady dla nieletnich i rodziny zastępcze,
 • Prowadzi działania majce na celu integracja ze społeczeństwem repatriantów i osób posiadających status uchodźcy oraz
 • Przygotowuje i realizuje projekty dofinansowywane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Kompletuje dokumentację celem skierowania do domu pomocy społecznej

W zakresie zadań zleconych określonych w ustawie o pomocy społecznej i innych ustawach oraz zadań wynikających z porozumień zawartych z Wojewodą Mazowieckim, innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, Ośrodek realizuje m.in. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków pielęgnacyjnych oraz świadczeń pielęgnacyjnych, zaliczek alimentacyjnych i innych świadczeń,

 • świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze w dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzi środowiskowe domy samopomocy oraz ośrodki wsparcia,
 • wykonuje zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, majce na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

Ponadto Ośrodek opracowuje i realizuje lokalne programy z zakresu pomocy społecznej na rzecz ograniczania i rozwiazywania wysypujących problemów społecznych oraz uczestniczy w realizacji miejskich programów z zakresu polityki społecznej, m.in. wykonanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie .W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, związkami wyznaniowymi oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze polityki społecznej.