Kampania ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat zjawiska przemocy, w tym w zakresie różnorodnych form przemocy. Ponadto ma na celu wzbudzenie motywacji do prezentowania zachowań pożądanych oraz osobistej odpowiedzialności za reakcję wobec przejawów przemocy, a w szerszym kontekście za kształtowanie relacji społecznych w bliższym i dalszym otoczeniu.

Cele szczegółowe:

• upowszechnienie wśród mieszkańców Bemowa wiedzy nt. form przemocy
• upowszechnienie wśród mieszkańców Bemowa wiedzy nt. rozpoznawania symptomów wskazujących na występowanie przemocy w rodzinie
• upowszechnienie wśród mieszkańców Bemowa informacji o lokalnie działających instytucjach, świadczących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie
• ujednolicenie wiedzy nt. zjawiska przemocy i przeciwdziałania mu wśród przedstawicieli służb, realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy
• promowanie prawidłowej komunikacji wśród dzieci i młodzieży

Realizatorami Kampanii są:
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy /Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia/
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Kluczowe działania w ramach Kampanii zostały zrealizowane w okresie wrzesień – grudzień 2019r.:

• IX 2019 rok - Inauguracja Kampanii wśród mieszkańców Dzielnicy oraz wśród podmiotów publicznych z terenu Bemowa;
• IX 2019 rok - Upowszechnienie materiałów informacyjnych o zjawisku przemocy i miejscach pomocy;
• X – XI 2019 rok Wydruk informatora dla profesjonalistów;
• IX – XII 2019 rok - Realizacja programu profilaktycznego wraz z konkursem dla uczniów szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Bemowo;
• IX – XII 2019 rok - Cykl artykułów edukacyjnych w lokalnej prasie i na stronach www. instytucji współpracujących w kampanii;
• XI 2019 rok - Tydzień profilaktyki - stoiska profilaktyczne upowszechniające treści kampanijne w instytucjach publicznych i galeriach handlowych;
• Uruchomienie strony internetowej Kampanii;
• Wydruk kalendarza z pracami plastycznymi nagrodzonymi w konkursie, dzieci z bemowskich szkół

W 2020 roku działania w ramach Kampanii są kontynuowane. Szczególny nacisk kładziony jest na upowszechnianie przekazu Kampanii, w tym informacji na temat przemocy.

W październiku 2020r. organizowany jest Bieg Przeciw Przemocy pod hasłem „Widzisz? Reaguj!”