„NIEBIESKIE KARTY”

HISTORIA

W 1998 roku, Komendant Główny Policji (dzięki współpracy Komendy Stołecznej Policji i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) wydał zarządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie pod nazwą „Niebieskie Karty” wprowadzając tym samym w życie „Niebieskie Karty”. Narzędziem tym posługiwali się funkcjonariusze Policji  w przypadkach podejrzenia przemocy w rodzinie.

W 2004 roku, po nowelizacji ustawy o pomocy społecznej Procedurę „Niebieskie Karty” zaczęły obowiązkowo realizować również jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a mianowicie pracownicy socjalni, którzy w ramach ochrony ofiar i udzielenia odpowiedniego wsparcia, podejmowali pierwsze, niesformalizowane działania interdyscyplinarne z funkcjonariuszami Policji.

AKTUALNIE

W 2010 roku znowelizowano ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nałożyła na pięć służb obowiązek realizacji od 2011 roku procedury „Niebieskie Karty”. Istotą takiego rozwiązania było stworzenie interdyscyplinarnego modelu pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wprowadzenie nowego sposobu postępowania instytucji i służb w przypadkach podejrzewania przemocy w rodzinie polegało na nawiązywaniu współpracy i podejmowaniu wspólnych interdyscyplinarnych działań, zgodnie z założeniem, że przemoc w rodzinie jest nie tylko zagadnieniem prawno-karnym, lecz także społecznym, zdrowotnym, psychologicznym i socjalnym.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
- policji,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Wszczęciem procedury „Niebieskie Karty” jest wypełnienie przez uprawnioną osobę (przedstawiciela jednej z pięciu wymienionych wyżej służb) formularza „Niebieska Karta – A”, w przypadku podejrzewania stosowania przemocy wobec członków rodziny, w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Szczegółowe zasady prowadzenia „Niebieskich Kart” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. (tekst rozporządzenia)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Na terenie Warszawy działa 18 Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Specjaliści tworzący Zespół Interdyscyplinarny służą wsparciem i pomocą osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy, a także osobom stosującym przemoc, w podejmowaniu działań ukierunkowanych na skuteczne rozwiązanie problemu.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy wg stanu na dzień 01.09.2019 roku liczy 20 członków – przedstawicieli pomocy społecznej, policji, oświaty, ochrony zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Urzędu m.st. Warszawy, Sądu, Prokuratury, organizacji pozarządowych.

Dane kontaktowe do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy znajdują się w zakładce Kontakt.

Zespół zajmuje się realizacją Procedury „Niebieskie Karty”.

Schemat postępowania w Procedurze „Niebieskie Karty” na terenie Dzielnicy Bemowo przedstawia poniższy wykres.

(tu wykres)

Przepisy prawne związane z procedurą „Niebieskie Karty”:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wzoru zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

 

ARTYKUŁY O PROCEDURZE „NIEBIESKIE KARTY”:

Karolina Nowakowska. Co to jest „Niebieska Karta” i jak wygląda procedura jej założenia?

Agnieszka Olszewska. Procedura „Niebieskie Karty”

Agnieszka Olszewska. Pracownicy oświaty i procedura „Niebieskie Karty”

Grzegorz Wrona. Procedura „Niebieskie Karty”- zarys schematów postępowania

Katarzyna Fenik-Gaberle, Renata Kałucka. Algorytmy dla pracowników oświaty. Postępowanie w związku z wystąpieniem przemocy wobec dziecka

http://www.niebieskalinia.pl/pismo/wydania/dostepne-artykuly/5520-algorytmy-dla-pracownikow-oswiaty-postepowanie-w-zwiazku-z-wystapieniem-przemocy-wobec-dziecka

Więcej o procedurze „Niebieskie Karty” można przeczytać w informatorze przygotowanym przez Renatę Durdę, kierowniczkę Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w pliku PDF Co warto wiedzieć o procedurze?