Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Ogłasza nabór na wolne stanowisko

PODINSPEKTOR ds. REALIZACJI ŚWIADCZEŃ
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku PODINSPEKTORA w Zespole Realizacji Świadczeń i Analiz będzie należało miedzy innymi:
• Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń pomocy społecznej do bazy danych systemu informatycznego,
• Weryfikowanie danych osobowych świadczeniobiorców pomocy społecznej znajdujących się w bazie danych systemu informatycznego,
• Przygotowywanie i wydruk decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej oraz potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie zaakceptowanych planów pomocy przez Dyrektora lub inne uprawnione osoby,
• Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją świadczeń,
• Prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem osób dorosłych na posiłki w stołówce,
• Prowadzenie spraw związanych ze sprawianiem pogrzebów,
• Sporządzanie metryk postępowania w sprawie wydania decyzji potwierdzającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
• Sporządzanie okresowych zestawień i sprawozdań z zakresu realizowanych świadczeń pomocy społecznej
• Przestrzeganie przepisów i trybu ustalonego w KPA w zakresie prowadzonych spraw

Wymagania konieczne:
• wykształcenie minimum średnie,
• minimum 2-letni staż pracy,
• znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: kodeks postepowania administracyjnego, ustawa o pomocy społecznej, ustawa o ochronie danych osobowych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• obywatelstwo polskie - o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Wymagania pożądane:
• wykształcenie wyższe,
• zdolności analityczne,
• dobra organizacja pracy własnej,
• efektywność działania,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem,
• rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność,
• znajomość aplikacji i programów: MS Office, PŁATNIK, POMOST STD.

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka (I piętro) i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niesłyszącym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie minimum średnie;
• kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających min.2 letni staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie ;
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku
kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrze tej rekrutacji.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki w terminie do dnia 11.06.2018 r. na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Podinspektor ds. Realizacji Świadczeń”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 11.06.2018 r. do godz. 16.00.


 Rodzaje usług opiekuńczych

Stawka za 1 godzinę

 Wykonawca

 Podstawa prawna ustalania odpłatności

usługi opiekuńcze

17,75 zł

Firma „Gwarant” Tomczyk sp. j.

z siedzibą w Głogowie,

ul. Rynek 3a

Adres korespondencyjny:

Warszawa, ul. Rydygiera 8 pok. 1007

tel.: 22/835-00-88

22/835-33-88

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16.09.2004 r. (zmieniona: uchwałą Nr XLVII/1198/2005 z dnia 11.04.2015 r., uchwałą Nr LXI/1726/2005 z dnia 28.10.2005 r. oraz uchwałą Nr LIX/1566/2017 z dn. 15.12.2017 r.) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

specjalistyczne usługi opiekuńcze

22,19 zł

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób

z zaburzeniami psychicznymi

30 zł

Fundacja „Zdrowie”

z siedzibą w Warszawie,

Al. Dzieci Polskich 17

tel.: 22/672-79-27

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. ze zm., w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

PRACOWNIK SOCJALNY

 

Zarządzenie Nr 20/2017

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy ze względu na święto „Niepodległości” w dniu 11 listopada 2017 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zarządzam, co następuje:

§1.

Ze względu na święto „Niepodległości” w dniu 11 listopada 2017 r. przypadające w innym dniu niż niedziela, w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym listopad-grudzień 2017 r. wyznacza się dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dniem wolnym od pracy:

 1. dzień 10 listopada 2017 r. albo
 2. dzień 13 listopada 2017 r.,

do wyboru przez pracowników zgodnie harmonogramami odbioru dni wolnych sporządzonymi przez kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Ośrodka.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się:

 1. kierownikom podstawowych komórek organizacyjnych Ośrodka poprzez przekazanie do Działu Administracyjno – Gospodarczego w nieprzekraczalnym terminie od dnia 3 listopada 2017 r. włącznie harmonogramów odbioru dni wolnych przez pracowników komórek,
 2. kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o treści zarządzenia na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Zarządzenie Nr 21/2017

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

z dnia 2 listopada 2017 r.

w sprawie wyznaczenia dnia wolnego dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy ze względu na „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018 r.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 6/2017 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy zarządzam, co następuje:

§1.

Wyznacza się dzień 2 stycznia 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w , w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym styczeń - luty 2018 r., ze względu na „Święto Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2018 r. przypadające w innym dniu niż niedziela.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Działu Administracyjno – Gospodarczego poprzez podanie do publicznej wiadomości informacji o treści zarządzenia na stronie internetowej Ośrodka oraz w siedzibie Ośrodka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna będzie należało miedzy innymi:

 • wykonywanie czynności higieniczno – pielęgnacyjnych, ubieranie, karmienie uczestników Ośrodka Wsparcia
 • opieka nad uczestnikiem w transporcie , podczas dowożenia uczestnika na zajęcia do Ośrodka Wsparcia i odwożenia do domu , asekuracja podczas poruszania się , wsiadania , wysiadania
 • pomoc terapeutom podczas zajęć wspierająco-rehabilitacyjnych z uczestnikami na terenie Ośrodka i podczas planowanych wyjść poza Ośrodek.
 • kształtowanie w uczestnikach motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności poprzez  odtwarzanie
  i podtrzymywanie umiejętności z zakresu samoobsługi, dbałości o higienę i estetyczny wygląd,
 • pomoc w opracowywaniu indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących
  ich realizacja i modyfikacja w tym aktywne uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco-aktywizującego OWiRON 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie
 • wykształcenie średnie
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

Wymagania pożądane:

 • posiadane wykształcenie w kierunku opiekun w domu pomocy społecznej lub opiekun osoby niepełnosprawnej
 • mile widziane doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług
  dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • umiejętność współdziałania z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami oraz z członkami zespołu wspierająco-aktywizującego
 • komunikatywność
 • umiejętność i łatwość  nawiązywania kontaktu z osobami niepełnosprawnymi
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • dokładność, rzetelność, sumienność, zaangażowanie;
 • wysoka kultura osobista;

   Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, na stanowisku opiekuna
 • praca odbywać się będzie w budynku przy ul.Rozłogi 10 w Warszawie.
 • praca związana z bezpośrednim kontaktem z uczestnikami OWiRON, zarówno w placówce jak i podczas wyjść terapeutycznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających roczny staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie ;
 • podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922 ”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 08.09. 2017 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na adres:

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

ul. Rozłogi 10, 01-310. Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „ opiekun ”

W sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie" i likwidacji Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie"

Treść uchwały do pobrania (.pdf)

CENY USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

 

 1. Usługi opiekuńcze – 100% koszt 1 godziny usług wynosi 17.90 zł, realizatorem usług jest firma ,,Gwarant” – Tomczyk sp. j. (umowa obowiązuje do dnia 31.12.2017r.).
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 100 % koszt 1 godziny usług wynosi 25.00 zł, realizatorem usług jest Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ,,Pomost” (umowa obowiązuje do dnia 31.12.2017r.).