Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
ul.
Rozłogi 10 , 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko
STARSZY TECHNIK FIZJOTERAPII (0,5 etatu)
obszar fizjoterapia
w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku STARSZEGO TECHNIKA FIZJIOTERAPII w  OWdS należy:   

 • prowadzenie działalności profilaktycznej – popularyzowanie zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania niepełnosprawności oraz kształtowaniu, podtrzymywaniu sprawności i wydolności osób starszych;
 • organizowanie i prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w zakresie rehabilitacji ruchowej, aktywizacji sportowej, rekreacji, w tym z wykorzystaniem sprzętu sportowo-rehabilitacyjnego znajdującego się na wyposażeniu OWdS;
 • prowadzenie gimnastyki grupowej;
 • prawidłowe wykonywanie zaleceń lekarskich w zakresie rehabilitacji, fizykoterapii oraz zapewnienie seniorom bezpieczeństwa w czasie ich wykonywania;
 • udział i praca w ramach inicjatyw podejmowanych przez placówkę w zakresie rehabilitacji społecznej uczestników OWdS, w tym w wyjazdach, imprezach sportowych, rekreacyjnych i innych imprezach okolicznościowych;
 • opracowywanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizującego, ich realizacja i modyfikacja;
 • opracowywanie rocznych planów pracy terapeutycznej;
 • prowadzenie dokumentacji z realizowanych zajęć zgodnie z przepisami prawa;
 • prawidłowa, zgodna z przeznaczeniem obsługa sprzętu oraz odpowiedzialność za powierzone mienie.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: średnie (uzyskanie tytułu technika fizjoterapii);
 • staż pracy minimum 5 lat;
 • doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w pracy z grupą, zwłaszcza z seniorami;
 • predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami starszymi;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność  za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku technik fizjoterapii.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe, np.:
 • jednolite 5 letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii, odbycie 6-miesięcznej praktyki zawodowej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra oraz zaliczenie Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego z wynikiem pozytywnym;
 • studia wyższe z zakresu fizjoterapii i uzyskanie tytułu licencjata lub dodatkowo odbycie studiów drugiego stopnia i uzyskanie tytułu magistra;
 • studia wyższe na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskanie tytułu magistra.

Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ½ etatu,  
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze;
 • praca związana jest z bezpośrednim kontaktem z klientem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających min 5 lat stażu pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających min 3 lata doświadczenia zawodowego,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy”

 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów
  do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I
. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika
na jej podstawie.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie  za pośrednictwem poczty do dnia 27 czerwca 2022 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka ) na  adres:

 Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul.Rozłogi 10, 01-310. Warszawa z dopiskiem na kopercie: „STARSZY TECHNIK FIZJOTERAPII  w OWdS ”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone
w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27 czerwca  2022 r. do godz. 16.00.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy (PDF 460KB)