Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Ogłasza nabór  na  wolne stanowisko

ZASTĘPCA DYREKTORA


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku zastępcy Dyrektora będzie należało miedzy innymi:

• organizowanie pracy oraz nadzór nad prawidłowością realizowanych zadań w podległych komórkach organizacyjnych,
• współdziałanie z Dyrektorem w zakresie sposobu realizacji zadań Ośrodka,
• prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych zgodnie z upoważnieniami udzielonymi przez Prezydenta m.st. Warszawy,
• wykonywanie kontroli zarządczej, w tym bieżącej i okresowej w podległych komórkach organizacyjnych,
• nadzór nad tworzeniem i realizacją planów pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
• nadzór nad racjonalnym i zgodnym z przepisami prawa wydatkowaniem środków finansowych, przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej przez podległe komórki organizacyjne,
• współudział w tworzeniu oraz nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze środków UE oraz innych programów społecznych,
• udział w przygotowaniu corocznej oceny zasobów pomocy społecznej Dzielnicy Bemowo,
• opracowywanie projektów zarządzeń i procedur,
• sporządzanie sprawozdań, raportów i analiz, prognozowanie wydatków w rozdziałach,
• zastępowanie dyrektora Ośrodka w czasie jego urlopu, choroby lub innej nieobecności,
• współpraca z organizacjami pozarządowymi w działaniach pomocowych podejmowanych na rzecz mieszkańców Dzielnicy,
• współpraca z Wydziałami Urzędu Dzielnicy i Biurami Urzędu Miasta,
• współpraca z Policją i Strażą Miejską, placówkami oświaty, służbą zdrowia oraz  innymi jednostkami współpracującymi z Ośrodkiem w realizacji zadań,
• nadzór nad załatwianiem indywidualnych spraw klientów Ośrodka,
• analiza skuteczności i efektywności udzielanej pomocy,
• inicjowanie i wspieranie działalności samopomocowej i charytatywnej mieszkańców Dzielnicy oraz pomoc w samoorganizowaniu się.

 

Wymagania konieczne:
• wykształcenie wyższe II stopnia,
• min. 5-letni staż pracy w pomocy społecznej,
• minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym,
• znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy oświadczeniach rodzinnych, ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy o samorządzie terytorialnym, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:
• zdolności analityczne,
• umiejętność zarządzania zespołem,
• dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania uprawnień i zadań,
• inicjatywa,
• umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
• umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• dyspozycyjność,
• efektywność działania,
• umiejętność przyjmowania odpowiedzialności,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem,
• rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność,
• znajomość aplikacji i programów: POMOST, Empatia, MS Office.

Miejsce pracy: Praca w budynku Ośrodka (I piętro) i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa
o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających  wykształcenie;
• kopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających  5 letni staż pracy w pomocy społecznej, w tym 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie ;
• podpisane odręcznie oświadczenie  o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)        
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych.tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.922 ”.

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej.
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki w terminie
do dnia 20.03.2017 r.
na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Zastępca Dyrektora”
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 20.03.2017 r. do godz. 16.00.


 Informacja o wynikach naobru