Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenia Dyrektora Ośrodka

Rekrutacje na stanowiska pracownicze
Kierowca – 0,5 etatu

Data publikacji: 31.01.2024
Zakończono przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Kierowca

Zadania

 • transport uczestników OWiRON na trasie: dom-OWiRON, OWiRON-dom;
 • transport uczestników OWiRON podczas realizacji programów terapeutycznych w zakresie: wycieczek, imprez sportowych, spektakli teatralnych, wyjazdów do kina;
 • dbanie o bezpieczeństwo uczestników i estetykę pojazdu;
 • dbanie o stan techniczny pojazdu: przeglądy, konserwacja, drobne naprawy, mycie i czyszczenie wnętrza samochodu;
 • obsługa zaopatrzenia w zakresie transportu oraz realizacja zakupów;
 • wypełnianie karty drogowej, rozliczanie paliwa ze stanu kilometrażu licznikowego.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe,
 • min. 1 rok stażu pracy,
 • min. 1 rok doświadczenia zawodowego jako kierowca,
 • uprawnienia do przewozu osób,
 • karta elektroniczna do tachografu,
 • prawo jazdy kat. B, D – prowadzenie autobusu oraz ukończony kurs kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku D;
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.

Wymagania pożądane

 • wykształcenie: średnie

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu,
 • praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana w OWiRON.
 • praca przy prowadzeniu pojazdu około 3 godziny dziennie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282);
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopia dokumentów poświadczających uprawnienie do prowadzenia samochodów osobowych oraz autobusu;
 • kopie dokumentów potwierdzających min. 1 rok stażu pracy, 1 rok doświadczenia zawodowego;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 16.02.2024 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Kierowca OWiRON”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 16.02.2024 r. do godz. 15:00.

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)

Specjalista ds. BHP – 0,4

Data publikacji: 25.01.2024
Zakończono przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. BHP

Zadania

 • organizowanie i prowadzenie w siedzibie Ośrodka szkoleń BHP wstępnych i okresowych dla pracowników, osób skierowanych na staże, osób podejmujących praktyki zawodowe oraz bieżąca kontrola ich ważności;
 • opracowywanie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP;
 • opracowywanie instrukcji stanowiskowych BHP;
 • kontrola zasadności przydzielania środków ochrony indywidualnej;
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych;
 • opracowywanie dokumentacji powypadkowej, prowadzenie rejestru wypadków, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków, przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;
 • przedstawianie na piśmie pracodawcy co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sporządzanie analiz stanu bhp i ppoż. zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
 • współdziałanie ze społeczną inspekcja pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
  • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym odrębnych przepisach,
  • podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy;
 • kontrola w zakresie stanu technicznego pomieszczeń pracy;
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Ośrodka;
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowanych obiektów Ośrodka albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy;
 • opracowywanie dokumentów wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp i instrukcji ppoż. oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP;
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy;
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz w zakresie doboru środków ochrony zbiorowej i indywidulanej;
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania ergonomii na stanowiskach pracy;
 • zapoznawanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Wymagania konieczne

 • wykształcenie: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • staż pracy: min. 1 rok w służbie BHP;
 • doświadczenie zawodowe: min. 4 lata w służbie BHP;
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 530);
 • pełna zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;

Wymagania pożądane

 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych;

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę na czas określony w wymiarze 0,4 etatu.
 • Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.
 • Praca przy komputerze, obsługa urządzeń biurowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzające min. 1 rok stażu pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz kopie dokumentów potwierdzające 4 lata doświadczenia zawodowego;
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 06.02.2024 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie: „Specjalista ds. BHP”

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 06.02.2024 r. do godz. 16:00.

  Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)

  Rekrutacje wolontariuszy

  Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz działać dla innych to zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami dla kandydatów na wolontariuszy. Klikając w ogłoszenie Twoja przeglądarka przekieruje Cię do strony ochotnicy.waw.pl skąd będziesz możesz dokończyć swoje zgłoszenie. Możesz też zadzwonić do mnie bezpośrednio 512-698-711 lub skontaktować się przez stronę https://www.facebook.com/WolontariatBemowo

  Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy osobom starszym. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy dzieciom i młodzieży w nauce. – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy uchodźcom z Ukrainy. Program „Bemowo dla Ukrainy” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl
  Nabór na kandydatów na kuratora osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
  Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
  ogłasza stały nabór na kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych i opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

  Zadania

  • zarządzanie majątkiem podopiecznego,
  • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.),
  • dbanie o odpowiednią opiekę lekarską,
  • pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
  • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
  • sporządzanie sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

  Wymagania konieczne

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
  • zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy.

  Wymagania dodatkowe

  • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego dotyczących sprawowania opieki/kurateli,
  • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi,
  • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Warszawy, w szczególności w dzielnicy Bemowo,
  • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
  • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
  • samodzielność,
  • dyspozycyjność.

  Warunki zatrudnienia na stanowisku

  O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego/kuratora decyduje sąd opiekuńczy. Ustanowienie opiekuna prawnego lub kuratora osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu opiekuńczego i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

  Sąd opiekuńczy może przyznać kuratorowi/opiekunowi za sprawowanie kurateli/opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie. Wynagrodzenie pokrywa się z dochodów lub z majątku osoby, dla której kuratela/opieka została ustanowiona, a jeżeli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, w przypadku opiekuna prawnego wynagrodzenie jest pokrywane ze środków publicznych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, natomiast w przypadku kuratora wynagrodzenie pokrywa ten, kto żądał ustanowienia kuratora.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia

  • CV, list motywacyjny i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji kuratora/opiekuna prawnego,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

  Procedura postępowania rekrutacyjnego

  Rekrutacja ma charakter ciągły.


  Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Pełczyńskiego 26, 01-471 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kurator/Opiekun prawny”

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.

  Zamówienia realizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok – wersja nr 1 (PDF, 37 KB)
  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok – wersja nr 2 (PDF, 40 KB)
  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja nr 3 (PDF, 41 KB)


  IOD.26.1.2.2024.SJ Przygotowanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie III – XII 24 r.

  Data publikacji: 16.02.2024

  Data publkacji: 26.02.2024

  Data publkacji: 28.02.2024

  Zamówienia wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
  Zakup i dostawa materiałów biurowych na pokrycie bieżących potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy od marca do grudnia roku 2024

  Data publikacji: 01.03.2024

  Archiwum zamówień realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

  Archiwum przechowuje zakończone zamówienia zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, publikowane od 2020 roku.

  Rok 2023
  IOD.26.1.6.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 – ponowienie

  Data publikacji: 11.12.2023

  Data publikacji: 19.12.2023

  Data publikacji: 28.12.2023

  Data publikacji: 04.01.2024

  Data publikacji: 15.01.2024

  IOD.26.1.5.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON – ponowienie

  Data publikacji: 05.12.2023

  Data publikacji: 12.12.2023

  Data publikacji: 19.12.2023

  Data publikacji: 29.12.2023

  IOD.26.1.4.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14

  Data publikacji: 23.11.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o  wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.

  Termin składania ofert: 1 grudnia 2023 r. godz. 11:00

  Strona, na której jest prowadzone postępowanie:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2345bbea-879a-11ee-b55a-a22b2d7f700e

  Data publikacji: 1.12.2023

  Data publikacji: 4.12.2023

  Data publikacji: 13.12.2023

  IOD.26.1.3.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON

  Data publikacji: 14.11.2023

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji o  wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.

  Termin składania ofert: 22 listopada 2023 r. godz. 11:00

  Strona, na której jest prowadzone postępowanie:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f871c170-81f1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

  Data publikacji: 22.11.2023

  Data publikacji: 24.11.2023

  Data publikacji: 30.11.2023

  IOD.26.1.2.2023.SJ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wizualizacjami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej w W wie.

  Data publikacji: 09.08.2023

  Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wizualizacjami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej w W wie.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.

  Termin wizji lokalnej: 16 sierpnia 2023 r. godz. 10:00
  Termin składania ofert: 31 sierpnia 2023 r. godz. 11:00

  Dokumenty nie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dostępne są na stronie, na której jest prowadzone postępowanie:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3df5b37c-2475-11ee-9aa3-96d3b4440790

  Data publikacji: 11.08.2023

  Data publikacji: 24.08.2023

  Data publikacji: 31.08.2023

  Data publikacji: 16.10.2023

  IOD.26.1.1.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

  Data publikacji: 12.04.2023

  Znak sprawy: IOD.26.1.1.2023.SJ
  Identyfikator postępowania: ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Okres realizacji zamówienia: 2 maja – 29 grudnia 2023 r.


  Data publikacji: 20.04.2023


  Data publikacji: 21.04.2023


  Data publikacji: 04.05.2023

  Rok 2022

  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 1 (PDF, 37 KB)
  Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 2 (PDF, 40 KB)


  IOD.26.1.5.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

  Data publikacji: 20.12.2022

  Identyfikator postępowania: 771e8b54-d4ba-4410-83b6-62286fd9b47e

  IOD.26.1.4.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

  Data publikacji: 01.12.2022

  Identyfikator postępowania: 07e421ae-bc72-4ddc-b3ed-2b9bd4ce777c

  IOD.26.1.3.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON

  Data publikacji: 29.11.2022

  Identyfikator postępowania: eab40394-7bb4-4a25-b5dc-8f086680d301

  IOD.26.1.2.2022 Roboty naprawcze w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

  Data publikacji: 20.07.2022

  Identyfikator postępowania: d9940c5b-d952-478d-be30-8bd7597493a1
  Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00268572/01

  IOD.26.1.1.2022 Roboty naprawcze szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

  Data publikacji: 28.06.2022

  Identyfikator postępowania: 6bdfdbab-3543-4ed0-ae07-723c44769082
  Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00226718/01

  Rok 2021
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP II

  Data publikacji: 31.08.2021

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” –  ETAP II zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

  ID postępowania: 6bca6a9-b8e0-405b-b2d9-4a148f2b881e

  Rok 2020
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

  Data publikacji: 04.09.2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r., godz. 10:00

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

  Data publikacji: 29.07.2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2020 r., godz. 10:00.

  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

  Data publikacji: 09.07.2020

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

  Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2020 r., godz. 10:00.