Logotyp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Bemowo
m.st. Warszawy

O nasOgłoszeniaRodzaje
pomocy
Wzory
dokumentów
Kontakt ikona Biuletynu Informacji Publicznej

Ogłoszenia Dyrektora Ośrodka

Rekrutacje na stanowiska pracownicze
Konsultant w Dziale Przeciwdziałania Przemocy – 1 etat

Data publikacji: 13.07.2023
Zakończono przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na wolne stanowisko: Konsultant w Dziale Przeciwdziałania Przemocy

Zadania

 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy,
 • udział w pracach grup roboczych w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty” i współpraca w tym zakresie z przedstawicielami służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy i udzielaniem wsparcia na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą,
 • udzielanie informacji i poradnictwa specjalistycznego osobom i rodzinom z terenu Dzielnicy, szczególnie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz dotyczących pomocy osobom i rodzinom dotkniętym przemocą,
 • inicjowanie, opracowywanie, realizacja, współrealizacja projektów adresowanych do osób i rodzin z problemem przemocy lub zagrożonych jej wystąpieniem.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie &– o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530),
 • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku pedagogika, psychologia, resocjalizacja, nauki społeczne,
 • min. 3 letni staż pracy stażu pracy,
 • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe, zgodne z kierunkiem wykształcenia,
 • nieposzlakowana opinia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane

 • doświadczenie w pracy w zakresie przeciwdziałania przemocy,
 • komunikatywność, otwartość,
 • odpowiedzialność,
 • asertywność i umiejętność reagowania w trudnych sytuacjach,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera i pakietu MS Office.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

 • Zatrudnienie nastąpi w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/1 etatu.
 • Praca odbywać się będzie w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo w Warszawie i poza nim. Budynek nie jest dostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczanie się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie i obsługą urządzeń biurowych.
 • Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym oraz niedosłyszącym.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny,
 • podpisane pisemne oświadczenie potwierdzające obywatelstwo,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające min. 3 lata stażu pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz kopie dokumentów potwierdzające 2 lata doświadczenia zawodowego,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tego naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
 • podpisana klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Procedura postępowania rekrutacyjnego

 • Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej (ocena ofert przeprowadzona w oparciu o przesłane kwalifikacje kandydatów).
 • Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty do dnia 25.07.2023 r. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Ośrodka) na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 25.07.2023 r. do godz. 16:00.

Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (PDF, 456KB)

Rekrutacje wolontariuszy

Jeśli masz trochę wolnego czasu i chcesz działać dla innych to zapoznaj się z naszymi ogłoszeniami dla kandydatów na wolontariuszy. Klikając w ogłoszenie Twoja przeglądarka przekieruje Cię do strony ochotnicy.waw.pl skąd będziesz możesz dokończyć swoje zgłoszenie. Możesz też zadzwonić do mnie bezpośrednio 512-698-711 lub skontaktować się przez stronę https://www.facebook.com/WolontariatBemowo

Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy osobom starszym. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy dzieciom i młodzieży w nauce. – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl Ogłoszenie dla kandydatów na wolontariuszy. Wolontariat dotyczy pomocy uchodźcom z Ukrainy. Program „Bemowo dla Ukrainy” – odnośnik do strony ochotnicy.waw.pl
Nabór na kandydatów na opiekuna prawnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
ogłasza nabór na opiekunów prawnych dla osób całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zadania

 • zarządzenie majątkiem podopiecznego,
 • sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym (składanie w imieniu podopiecznego oświadczeń woli, zawieranie umów, wypowiadanie umów itp.),
 • reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami,
 • sporządzenia sprawozdań dla Sądu, nie rzadziej niż raz w roku.

Wymagania konieczne

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych,
 • nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia, umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna,
 • zameldowanie i zamieszkanie na terenie Warszawy, w szczególności w Dzielnicy Bemowo.

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, dotyczących sprawowania opieki/kurateli,
 • znajomość tematyki związanej z niepełnosprawnością, w tym przede wszystkim niepełnosprawnością wynikającą z choroby psychicznej lub niepełnosprawności intelektualnej lub zaburzeń otępiennych wieku podeszłego,
 • posiadanie doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • znajomość instytucji pomocowych i wspierających działających na terenie Warszawy, w szczególności w dzielnicy Bemowo,
 • wysokie zaangażowanie w realizację powierzonych działań,
 • sprawność w załatwianiu spraw urzędowych,
 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

Warunki zatrudnienia na stanowisku

Podstawa prawna art. 145 – 184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
Ustanowienie opiekunem prawnym lub kuratorem osoby ubezwłasnowolnionej następuje w drodze postanowienia sądu i nie wiąże się z zatrudnieniem w OPS.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki, na jego żądanie, stosowne wynagrodzenie w wysokości ustalonej przez sąd, które może być wypłacane okresowo lub w formie jednorazowej. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, listu motywacyjny i oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie ustanawiania oraz sprawowania opieki prawnej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje – oryginały do wglądu.

Procedura postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja ciągła. O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd, który może przyznać wynagrodzenie za sprawowaną opiekę/kuratelę.


Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętej kopercie do sekretariatu Dyrektora lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Opiekun prawny”

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi.

Zamówienia realizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok – wersja nr 1
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok – wersja nr 2


Brak aktualnie prowadzonych postępowań.

Zamówienia wyłączone spod stosowania ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
Ponowne postępowanie na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym od października 2023 r. do marca 2025 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Data publikacji: 19.09.2023

Data publikacji: 25.09.2023

Data publikacji: 26.09.2023

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym od października 2023 r. do marca 2025 r. dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Data publikacji: 12.09.2023

Data publikacji: 19.09.2023

Archiwum zamówień realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych

Archiwum przechowuje zakończone zamówienia zrealizowane na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych, publikowane od 2020 roku.

Rok 2023
IOD.26.1.2.2023.SJ Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wizualizacjami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej w W wie.

Data publikacji: 09.08.2023

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z wizualizacjami oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla budowy siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo przy ul. Oławskiej w W wie.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 PZP.

Termin wizji lokalnej: 16 sierpnia 2023 r. godz. 10:00
Termin składania ofert: 31 sierpnia 2023 r. godz. 11:00

Dokumenty nie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego dostępne są na stronie, na której jest prowadzone postępowanie:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3df5b37c-2475-11ee-9aa3-96d3b4440790

Data publikacji: 11.08.2023

Data publikacji: 24.08.2023

Data publikacji: 31.08.2023

IOD.26.1.1.2023.SJ Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

Data publikacji: 12.04.2023

Znak sprawy: IOD.26.1.1.2023.SJ
Identyfikator postępowania: ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6354a7b8-d547-11ed-9355-06954b8c6cb9

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Okres realizacji zamówienia: 2 maja – 29 grudnia 2023 r.


Data publikacji: 20.04.2023


Data publikacji: 21.04.2023


Data publikacji: 04.05.2023

Rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 1
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok – wersja 2


IOD.26.1.5.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie

Data publikacji: 20.12.2022

Identyfikator postępowania: 771e8b54-d4ba-4410-83b6-62286fd9b47e

IOD.26.1.4.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce obiadów klientom Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

Data publikacji: 01.12.2022

Identyfikator postępowania: 07e421ae-bc72-4ddc-b3ed-2b9bd4ce777c

IOD.26.1.3.2022 Przygotowywanie i dowożenie we wskazane miejsce gorących zestawów obiadowych klientom Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i działającego w jego strukturze OWiRON

Data publikacji: 29.11.2022

Identyfikator postępowania: eab40394-7bb4-4a25-b5dc-8f086680d301

IOD.26.1.2.2022 Roboty naprawcze w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

Data publikacji: 20.07.2022

Identyfikator postępowania: d9940c5b-d952-478d-be30-8bd7597493a1
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2022/BZP 00268572/01

IOD.26.1.1.2022 Roboty naprawcze szkody zalaniowej w pomieszczeniach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie

Data publikacji: 28.06.2022

Identyfikator postępowania: 6bdfdbab-3543-4ed0-ae07-723c44769082
Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00226718/01

Rok 2021
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP II

Data publikacji: 31.08.2021

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” –  ETAP II zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

ID postępowania: 6bca6a9-b8e0-405b-b2d9-4a148f2b881e

Rok 2020
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 04.09.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 28 września 2020 r., godz. 10:00

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 29.07.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 13 sierpnia 2020 r., godz. 10:00.

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” – ETAP I

Data publikacji: 09.07.2020

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy, którego wartość ustalona na podst. art. 33 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Termin składania ofert: do dnia 24 lipca 2020 r., godz. 10:00.