Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
Rozłogi 10, 01-310 Warszawa


Ogłasza nabór na wolne stanowisko
KIEROWNIK Działu Pomocy Specjalistycznej
w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy


Do zadań Kierownika Działu Pomocy Specjalistycznej należy w szczególności:

• Organizacja pracy działu,
• Nadzór nad prawidłową realizacją zadań przez podległych pracowników,
• Inicjowanie i koordynowanie działań specjalistycznych Ośrodka z zakresu wspierania rodzin przeżywających trudności (zwłaszcza w zakresie problemów opiekuńczo-wychowawczych),
• Inicjowanie, opracowywanie i realizacja projektów i programów społecznych, w tym współfinansowanych w ramach środków zewnętrznych,
• Prowadzenie polityki informacyjno – promocyjnej Ośrodka,
• Zgłaszanie wniosków o podjęcie działań zapobiegawczych, korygujących, naprawczych i innowacyjnych zwłaszcza działań objętych zadaniami Ośrodka,
• Opracowywanie propozycji do projektu planu finansowego
• Sprawozdawczość z zakresu pracy Ośrodka i zadań realizowanych przez Dział Pomocy Specjalistycznej.

Wymagania konieczne:

• wykształcenie wyższe II stopnia,
• min. 5-letni staż pracy
• minimum 2 lata doświadczenia w kierowaniu zespołem,
• znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o ustroju m. st. Warszawy, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przepisy dot. danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• obywatelstwo polskie.

Wymagania pożądane:

• zdolności analityczne,
• umiejętność zarządzania zespołem
• dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność delegowania uprawnień i zadań,
• inicjatywa,
• umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
• umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• dyspozycyjność,
• efektywność działania,
• umiejętność przyjmowania odpowiedzialności,
• umiejętność radzenia sobie ze stresem
• rzetelność, sumienność, samodzielność, komunikatywność,

Miejsce pracy:

Praca w budynku Ośrodka (I piętro) i poza nim. Bezpieczne warunki pracy. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Wejście do budynku dostosowane do wózków inwalidzkich. Budynek z windą wewnętrzną umożliwiającą przemieszczania się wózkiem inwalidzkim między kondygnacjami. Toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze. Siedziba Ośrodka monitorowana.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, obsługą urządzeń biurowych, przemieszczeniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Warunki zatrudnienia: 

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
  • W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym podlega służbie przygotowawczej.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny;
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
• kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany min. 5 letni staż pracy w tym 2 lata doświadczenia na stanowisku kierowniczym
lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
oraz udokumentowane 2 letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem kopią zakresu obowiązków albo zaświadczeniem;
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie ;
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku
kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a
ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozłogi 10 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
.......................................................
Data i podpis kandydata do pracy
• podpisana klauzula informacyjna, której mowa w art. 13 RODO dla kandydatów do pracy w Ośrodku (załączona do niniejszego ogłoszenia).

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej. 
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty lub podmiotów doręczających przesyłki w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej”

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 31 lipca 2019 r. do godz. 16.00.
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy rozpatrzy tylko te oferty, które zostaną złożone zgodnie z ww. wytycznymi. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.