Od dnia 1 kwietnia 2022r. m.st. Warszawa rozpoczyna realizację usługi opieki wytchnieniowej w formie wsparcia całodobowego w ramach Programu ,,Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022", który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Szczegółowe informacje nt. programu dostępne są na stronie : https://wsparcie.um.warszawa.pl, zakładka: ,,osoby z niepełnosprawnościami’’