1. Pomoc finansowa przyznawana jest zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Mogą
  z niej korzystać osoby/rodziny, które spełniają kryterium dochodowe :
  - na osobę samotnie gospodarującą : 701 zł
  - na osobę w rodzinie : 528 zł
  W uzasadnionych przypadkach pomoc finansową mogą uzyskać również osoby/rodziny, których dochód  przekracza powyższe kryteria. Każda decyzja o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc (każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie ).
 2. Pomoc w formie gorącego posiłku (dostarczanego do mieszkania osób niesamodzielnych). W przypadku osób, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego pomoc jest bezpłatna. 100 % koszt posiłku wynosi 12.94 zł.
 3. Prowadzenie pracy socjalnej i bezpłatnego poradnictwa w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w miejscu zamieszkania/pobytu (min. nt. oferty placówek dziennego
   i całodobowego pobytu, przysługujących świadczeń, ulg i uprawnień, możliwości uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy ortopedycznych itp.).
 4. Prowadzenie indywidualnego poradnictwa specjalistycznego ( w tym motywowanie do podjęcia leczenia, terapii, korzystania z pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, uczestnictwa w zajęciach placówek dziennego wsparcia, informowanie o możliwościach i trybach umieszczania w szpitalu psychiatrycznym, w domu pomocy społecznej za zgodą lub bez zgody, ubezwłasnowolnienia itp.).
 5. Realizacja usług opiekuńczych ( w miejscu zamieszkania ) na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób,
  a są jej pozbawione lub rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Zakres usług obejmuje: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi są odpłatną  formą pomocy. Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osoby/ rodziny. 100% odpłatność
   za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi - 17.53 zł.
 6. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji na rzecz osób, które ze względu na szczególny stan zdrowia wymagają opieki i pielęgnacji w miejscu zamieszkania (na podstawie zlecenia lekarskiego). Zakres usług obejmuje min. opiekę higieniczną (toaleta całego ciała, kąpiel), zmiana pampersa, zapobieganie odparzeniom i odleżynom, karmienie, pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dostępie
  do świadczeń zdrowotnych. Usługi są odpłatną formą pomocy. Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osoby/ rodziny. 100% odpłatność za 1 godzinę usług specjalistycznych wynosi – 24.54 zł.
 7. Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi ( w tym dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi: autyzm, Zespół Aspergera itp. oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną). Zakres usług obejmuje: rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, pielęgnację jako wspieranie procesu leczenia, rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu, pomoc mieszkaniową oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży
  z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych ( w wyjątkowych przypadkach). Odpłatność za usługi uzależniona jest od dochodu osoby/ rodziny. 100% odpłatność za 1 godzinę usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi - 32 zł.
 8. Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej za zgodą oraz bez zgody ( na podstawie  Postanowienia Sądu).
 9. Kierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy - placówki prowadzonej przez OPS (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) w lokalu przy ul. Rozłogi 10
  w Warszawie przeznaczonej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 10. Kierowanie do Ośrodka Wsparcia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzonego przez OPS (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)  w lokalu  przy
  ul. Rozłogi 10 w Warszawie, którego oferta skierowana jest do dorosłych osób
  z niepełnosprawnością intelektualną.
 11. Prowadzenie Klubu ,,Tęczowy Uśmiech” ( w poniedziałki i środy w godzinach 16-19) w lokalu ŚDS przy ul. Rozłogi 10, którego oferta skierowana jest do osób
  z zaburzeniami psychicznymi.
 12. Prowadzenie Grupy Wsparcia dla Rodzin Osób po Kryzysie Psychicznym ( w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godz.16-18 ) w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie.
 13. Prowadzenie spotkań edukacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych we współpracy z Bemowskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych ,,Nie jesteśmy sami’’(1 raz na 2 miesiące w czwartki w godzinach 18-20) w Klubie Mieszkańca przy ul. Doroszewskiego 5.
 14. Prowadzenie Punktu Informacyjnego dla osób z zaburzeniami poznawczymi i ich opiekunów. Oferta Punktu Informacyjnego dostępna jest od poniedziałku do piątku
  w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej (8-16) osobiście lub telefonicznie:
  tel. 511 173 071. Istnieje również możliwość uzyskania porady oraz informacji w miejscu zamieszkania/ pobytu osoby chorej (na terenie Dzielnicy Bemowo) po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub osobistym.
 15. Prowadzenie Grupy wsparcia dla opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera oraz zajęć terapeutycznych dla osób chorych (w każdą środę godzinach 14 – 16 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10

  Ponadto w siedzibie  OPS przy ul. Rozłogi 10 mieści się Punkt Pomocy Prawnej z którego oferty ( od poniedziałku do piątku w godzinach 10 - 14 oraz 15 – 19) zgodnie z Ustawą z dnia 5.08.2015r. ze zm. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej mogą skorzystać osoby których nie stać na odpłatne usługi prawne. Obowiązują telefoniczne zapisy pod nr telefonu 19 115.

 Szczegółowych  informacji udzielają  pracownicy Działu Wsparcia Społecznego Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy – kontakt : 22 487 13 17, 511 173 071.