Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy informuje, że mieszkańcy Dzielnicy, którzy w związku z dokonaniem trwałych zmian systemów ogrzewania (opartych na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję) w budynkach mieszkalnych oraz wzrostem kosztów ogrzewania mieszkań spowodowanych wymianą instalacji grzewczych mogą skorzystać z pomocy finansowej w ramach programu osłonowego „Zielone wsparcie” uchwalonego przez Radę m. st. Warszawy (Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LVII/1489/2017 z dnia 16 listopada 2017 r).

Program jest elementem polityki Miasta w zakresie poprawy czystości powietrza a jego celem jest ochrona niezamożnych mieszkańców Dzielnicy przed nadmiernymi kosztami wynikającymi z działań na rzecz ochrony środowiska. Program ma charakter pilotażowy i będzie realizowany do końca 2018 r.

 

Pomoc w formie zasiłku celowego udzielanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej może być przyznana osobom, które:

 1. zamieszkują w budynku/lokalu mieszkalnym na terenie m.st. Warszawa (dzielnicy Bemowo), w którym nastąpiła trwała zmiana systemu ogrzewania;
 2. dokonały w 2017 r. / dokonają w 2018 r. inwestycji z wykorzystaniem dotacji na modernizację kotłowni lub samodzielnie dokonały/zamierzają dokonać trwałej zmiany systemu ogrzewania poprzez likwidację dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na jeden z poniżej wskazanych systemów:   
  • zainstalowanie nowego źródła ciepła w postaci kotła opalanego paliwem gazowym,
  • wykonanie indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu/lokalu do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wykorzystywanie ogrzewania zasilanego energią elektryczną – pod warunkiem, że brak jest możliwości podłączenia budynku/lokalu mieszkalnego do sieci gazowej/ciepłowniczej lub jest to budynek będący w posiadaniu Miasta lub Skarbu Państwa, znajdujący się na gruncie, co do którego zgłoszony został wniosek o ustanowienie prawa własności czasowej w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy, a budynek nie został przekazany.
 3. Dochód osoby lub rodziny nie przekracza wielokrotności kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej określonych w Zarządzeniu Nr 1918/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. tj.:
 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 500% kryterium dochodowego tj.: 634zł x 500% =3170 zł
 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 450% kryterium dochodowego tj.: 514 zł x 450% x liczba osób w rodzinie = X zł
 • dochód w gospodarstwie jednoosobowym osoby niepełnosprawnej nie przekracza 550% kryterium dochodowego tj.: 634zł x 550% =3487 zł
 • dochód w gospodarstwie wieloosobowym, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna lub w przypadku rodziny wielodzietnej nie przekracza 500% kryterium dochodowego tj.: 514 zł x 500% x liczba osób w rodzinie = X zł

Wysokość pomocy ustalana będzie z uwzględnieniem dochodów osób/ rodzin ubiegających się o zasiłek celowy, sytuacji rodzinnej, powierzchni faktycznej lokalu/ budynku oraz dokonanej zmiany systemu ogrzewania.

Pomoc przyznawana jest na wniosek mieszkańca i wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego a także w niektórych przypadkach oględzin wymienionej instalacji przez fachowego pracownika Urzędu Dzielnicy.

Wnioski wraz z załącznikami określonymi w Zarządzeniu Nr 1918/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. należy składać do Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu Kierownicy Działów Pomocy Środowiskowej OPS pod nr telefonów: 22 48 71 340 oraz 22 48 71 356.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy m.st. Warszawy mogą korzystać z dotacji na modernizację kotłowni połączonej z likwidacją kotłów lub pieców węgłowych. Wnioski dotacyjne należy składać w Biurze Ochrony Środowiska w Urzędzie m. st. Warszawy.

Więcej informacji na stronach internetowych:

Tekst zarządzenia nr 1918/2017

Informacje dla mieszkańców

Strona programu Zielone Wsparcie